FANDOM


Fo4 armored Vault 111 jumpsuit trailer

Sole Survivor شخصیت اصلی بازی Fallout 4 و بر اساس انتخاب بازیکن در یک خانواده قبل از جنگ شوهر یا همسر اوست و یک بچه نیز به نام Shaun دارد.

او در یک صبح زیبای شنبه با خانواده اش به خوبی زندگی می کند و بعد از آن یکی از ماموران شرکت Vault-Tec به او خبر می دهد که در Vault 111 پذیرفته شده است.قبل از اینکه آژیر خطر به صدا در آیند.fa:Sole Survivor

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.