FANDOM


Activated Purifier

Project Purity یک پروژه برای تصفیه آب در Capital Wasteland در سال های 2277 و 2278 است.عکس مقابل تصفیه کننده را در Jefferson Memorial نشان می دهد که در Broken Steel(یکی از DLC های بازی )به کار افتاده است.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.