Advertisement
GiantMoleratCA1.jpg

Giant Mole Rat موجودی بود که از بازی Fallout 3 حذف شد.این موجود اولین بار هنگامی دیده شد که Bethesda Softworks کانسپت آرت (Concept Art) های Adam Adamowicz را منتشر کرد.

این موجود نمونه بزرگ تری از Mole Rat معمولی است.در دو تا از Concept Art ها این موجود با سوار کاری روی پشتش دیده شده است.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.