ویکی Persian Fallout
Advertisement

Generalized Occupational Aptitude Test (تست عمومی شده استعداد شغلی ) یا به اختصار G.O.A.T آزمونی است که شرکت Vault-Tec آن را طراحی کرده و بر اساس آن شغل و استعداد های یک ساکن Vault مشخص میشود. این آزمون از ده سوال تشکیل شده که هر کدام به همراه یک تصویر است و سوالات چهار گزینه ای بوده و سوالات در آخر مجموعا در نظر گرفته میشود و همه سوالات روی همدیگر تاثیر دارند.هر کسی که از ساکنان Vault است باید در سن ۱۶ سالگی آزمون G.O.A.T را امتحان بدهد.در کوئستی (Quest) به نام Future Imperfect (آینده ناقص) مهارت(Skill)های تگ شده(Tagged) شخصیت اصلی بازی را تعیین می کند.

لیست سوالات

سوال شماره 2:

وقتی که به عنوان یک انترن در یک کلینیک کار می کنید بیماری با آلودگی عجیبی روی پایش،لنگان لنگان از در وارد میشود. آلودگی خیلی سریع و با سرعت خطرناکی در حال پخش شدن است.اما دکتر برای مدت کوتاهی بیرون رفته است.شما چه می کنید؟

FO3 loading goatslide02.jpg

1-پا را قبل از اینکه آلودگی پخش شود قطع می کنید.

2-برای کمک فریاد می کشید.

3-منطقه آلوده شده را با بهترین قابلیت ها و دانسته هایتان درمان می کنید.

4-بیمار را مهار کرده و و به آرامی پخش شدن آلودگی را نگاه می کنید.

سوال شماره 3:

شما پسر کوچکی را که در طبقات پایین تر Vault گم شده را پیدا می کنید،او گرسنه است و ترسیده.ولی با این حال به نظر میرسد چیزی را هم دزدیده است.شما چه می کنید؟

FO3 loading goatslide03.jpg

1-پسر را بغل کرده و به او می گویید همه چیز درست خواهد شد.

2-وسیله دزدیده شده را به زور از او گرفته و خودش را به عنوان مجازاتی آنجا رها می کنید.

3-جیب او را زده و وسیله دزدیده شده را برای خودتان بر میدارید.و پسر را همانجا با سرنوشتش رها می کنید.

4-پسر را به جای امنی هدایت کرده و سپس او را تحویل Overseer( سرپرست Vault) می دهید.

سوال شماره 4:

تبریک!شما به یکی از تیم های بیس بال Vault 101 راه پیدا کرده اید!کدام موقعیت را ترجیح می دهید؟

FO3 loading goatslide04.jpg

1-پرتاب کننده توپ

2-گیرنده توپ

3-ضربه زن بجای

4-هیچکدام،دوست داشتید Vault یک تیم فوتبال داشت.

سوال شماره 5:

مادر بزرگ شما ،شما را برای صرف چای دعوت میکند،اما شما تعجب می کنید وقتی که به شما یک اسلحه کمری میدهد و از شما می خواهد که یکی دیگر از ساکنان Vault را بکشید.شما چه کار می کنید؟

FO3 loading goatslide05.jpg

۱-از بزرگتر خود اطاعت کرده و فرد مورد نظر را با اسلحه کمری می کشید.

۲-با ارزش ترین دارایی خود را برای جان فرد مورد نظر پیشنهاد می دهید.

۳-به جای اسلحه کمری از مادر بزرگ درخواست یک مینی گان(Mini Gun) می کنید.هر چه نباشد نمی خواهید تیرتان خطا برود.

۴-چایی خود را به طرف صورت مادر بزرگ پرتاب می کنید.

Advertisement