FANDOM


(افزودن رده)
 
(۹ ویرایش میانی توسط یک کاربر نشان داده نشده‌است)
سطر ۱: سطر ۱:
 
[[File:GOAT.PNG|thumb|220x220px]]
 
[[File:GOAT.PNG|thumb|220x220px]]
Generalized Occupational Aptitude Test (تست عمومی شده استعداد شغلی ) یا به اختصار G.O.A.T آزمونی است که شرکت Vault-Tec آن را طراحی کرده و بر اساس آن شغل و استعداد های یک ساکن Vault مشخص میشود. این آزمون از ده سوال تشکیل شده که هر کدام به همراه یک تصویر است و سوالات چهار گزینه ای بوده و سوالات در آخر مجموعا در نظر گرفته میشود و همه سوالات روی همدیگر تاثیر دارند.هر کسی که از ساکنان Vault است باید در سن ۱۶ سالگی آزمون G.O.A.T را امتحان بدهد.در کوئستی (Quest) به نام Future Imperfect (آینده ناقص) مهارت(Skill)های تگ شده(Tagged) شخصیت اصلی بازی را تعیین می کند.
+
Generalized Occupational Aptitude Test (تست عمومی شده استعداد شغلی ) یا به اختصار G.O.A.T آزمونی است که شرکت Vault-Tec آن را طراحی کرده و بر اساس آن شغل و استعداد های یک ساکن Vault مشخص میشود. این آزمون از ده سوال تشکیل شده که هر کدام به همراه یک تصویر است و سوالات چهار گزینه ای بوده و سوالات در آخر مجموعا در نظر گرفته میشود و همه سوالات روی همدیگر تاثیر دارند.هر کسی که از ساکنان Vault است باید در سن ۱۶ سالگی آزمون G.O.A.T را امتحان بدهد.در کوئستی (Quest) به نام Future Imperfect (آینده ناقص) مهارت(Skill)های تگ شده(Tagged) شخصیت اصلی بازی را تعیین می کند. سوالات زیر از بازی [[Fallout 3]] هستند.
   
 
== لیست سوالات ==
 
== لیست سوالات ==
 
'''سوال شماره 1:'''
 
'''سوال شماره 1:'''
   
شما به یک دانشمند دیوانه وار بر می خورید که فریاد میزند:من میخوام هماهنگ کننده ی کوانتومی ام رو بزارم توی اتاق تشدید کننده ی فوتونی ات!واکنش شما چیست؟
+
شما به یک دانشمند دیوانه وار بر می خورید که فریاد میزند:من میخوام هماهنگ کننده ی کوانتومی ام رو بزارم توی اتاق تشدید کننده ی فوتونی ات!واکنش شما چیست؟
 
[[File:FO3 loading goatslide01.jpg|thumb|220x220px]]
 
[[File:FO3 loading goatslide01.jpg|thumb|220x220px]]
1ولی دکتر،این باعث یه بی ثباتی سهمی شکل از شکافت انفرادی نمیشه؟
+
1ولی دکتر،این باعث یه بی ثباتی سهمی شکل از شکافت انفرادی نمیشه؟-Science
   
2- آره؟تو هم همینطور،رفیق!
+
2- آره؟تو هم همینطور،رفیق!-Speech
   
3-هیچی نمی گویید،یک لوله از همان نزدیکی ها بر میدارید و میزنید توی سرش چون تا جایی که شما میدانستید او داشت برای منفجر کردن Vault نقشه میکشید.
+
3-هیچی نمی گویید،یک لوله از همان نزدیکی ها بر میدارید و میزنید توی سرش چون تا جایی که شما میدانستید او داشت برای منفجر کردن Vault نقشه میکشید.-Melee
   
4-هیچی نمی گویید،و از آنجا جیم شوید قبل از اینکه دانشمند یاوه گویی اش را ادامه دهد.
+
4-هیچی نمی گویید،و از آنجا جیم شوید قبل از اینکه دانشمند یاوه گویی اش را ادامه دهد.-Sneak
   
 
'''سوال شماره 2:'''
 
'''سوال شماره 2:'''
سطر ۱۹: سطر ۱۹:
 
وقتی که به عنوان یک انترن در یک کلینیک کار می کنید بیماری با آلودگی عجیبی روی پایش،لنگان لنگان از در وارد میشود. آلودگی خیلی سریع و با سرعت خطرناکی در حال پخش شدن است.اما دکتر برای مدت کوتاهی بیرون رفته است.شما چه می کنید؟
 
وقتی که به عنوان یک انترن در یک کلینیک کار می کنید بیماری با آلودگی عجیبی روی پایش،لنگان لنگان از در وارد میشود. آلودگی خیلی سریع و با سرعت خطرناکی در حال پخش شدن است.اما دکتر برای مدت کوتاهی بیرون رفته است.شما چه می کنید؟
 
[[File:FO3 loading goatslide02.jpg|thumb|235x235px]]
 
[[File:FO3 loading goatslide02.jpg|thumb|235x235px]]
1-پا را قبل از اینکه آلودگی پخش شود قطع می کنید.
+
1-پا را قبل از اینکه آلودگی پخش شود قطع می کنید.-Melee
   
2-برای کمک فریاد می کشید.
+
2-برای کمک فریاد می کشید.-Speech
   
3-منطقه آلوده شده را با بهترین قابلیت ها و دانسته هایتان درمان می کنید.
+
3-منطقه آلوده شده را با بهترین قابلیت ها و دانسته هایتان درمان می کنید.-Medicine
   
4-بیمار را مهار کرده و و به آرامی پخش شدن آلودگی را نگاه می کنید.
+
4-بیمار را مهار کرده و و به آرامی پخش شدن آلودگی را نگاه می کنید.-Science
   
 
'''سوال شماره 3:'''
 
'''سوال شماره 3:'''
سطر ۳۱: سطر ۳۱:
 
شما پسر کوچکی را که در طبقات پایین تر Vault گم شده را پیدا می کنید،او گرسنه است و ترسیده.ولی با این حال به نظر میرسد چیزی را هم دزدیده است.شما چه می کنید؟
 
شما پسر کوچکی را که در طبقات پایین تر Vault گم شده را پیدا می کنید،او گرسنه است و ترسیده.ولی با این حال به نظر میرسد چیزی را هم دزدیده است.شما چه می کنید؟
 
[[File:FO3 loading goatslide03.jpg|thumb|235x235px]]
 
[[File:FO3 loading goatslide03.jpg|thumb|235x235px]]
1-پسر را بغل کرده و به او می گویید همه چیز درست خواهد شد.
+
1-پسر را بغل کرده و به او می گویید همه چیز درست خواهد شد.-Speech
   
2-وسیله دزدیده شده را به زور از او گرفته و خودش را به عنوان مجازاتی آنجا رها می کنید.
+
2-وسیله دزدیده شده را به زور از او گرفته و خودش را به عنوان مجازاتی آنجا رها می کنید.-Unarmed
   
3-جیب او را زده و وسیله دزدیده شده را برای خودتان بر میدارید.و پسر را همانجا با سرنوشتش رها می کنید.
+
3-جیب او را زده و وسیله دزدیده شده را برای خودتان بر میدارید.و پسر را همانجا با سرنوشتش رها می کنید.-Sneak
   
4-پسر را به جای امنی هدایت کرده و سپس او را تحویل Overseer( سرپرست Vault) می دهید.<blockquote></blockquote>'''سوال شماره 4:'''
+
4-پسر را به جای امنی هدایت کرده و سپس او را تحویل Overseer( سرپرست Vault) می دهید.-بدون تاثیر
   
تبریک!شما به یکی از تیم های بیس بال Vault 101 راه پیدا کرده اید!کدام موقعیت را ترجیح می دهید؟
+
<blockquote> </blockquote>
  +
'''سوال شماره 4:'''
  +
  +
  +
  +
  +
  +
  +
تبریک!شما به یکی از تیم های بیس بال [[Vault 101]] راه پیدا کرده اید!کدام موقعیت را ترجیح می دهید؟
 
[[File:FO3 loading goatslide04.jpg|thumb|235x235px]]
 
[[File:FO3 loading goatslide04.jpg|thumb|235x235px]]
1-پرتاب کننده توپ
+
1-پرتاب کننده توپ-Explosives
   
2-گیرنده توپ
+
2-گیرنده توپ-Big Guns
   
3-ضربه زن بجای
+
3-ضربه زن بجای-Melee
   
4-هیچکدام،دوست داشتید Vault یک تیم فوتبال داشت.
+
4-هیچکدام،دوست داشتید Vault یک تیم فوتبال داشت.-Unarmed
   
 
'''سوال شماره 5:'''
 
'''سوال شماره 5:'''
سطر ۵۳: سطر ۵۳:
 
مادر بزرگ شما ،شما را برای صرف چای دعوت میکند،اما شما تعجب می کنید وقتی که به شما یک اسلحه کمری میدهد و از شما می خواهد که یکی دیگر از ساکنان Vault را بکشید.شما چه کار می کنید؟
 
مادر بزرگ شما ،شما را برای صرف چای دعوت میکند،اما شما تعجب می کنید وقتی که به شما یک اسلحه کمری میدهد و از شما می خواهد که یکی دیگر از ساکنان Vault را بکشید.شما چه کار می کنید؟
 
[[File:FO3 loading goatslide05.jpg|thumb|235x235px]]
 
[[File:FO3 loading goatslide05.jpg|thumb|235x235px]]
۱-از بزرگتر خود اطاعت کرده و فرد مورد نظر را با اسلحه کمری می کشید.
+
۱-از بزرگتر خود اطاعت کرده و فرد مورد نظر را با اسلحه کمری می کشید.-Small Guns
   
۲-با ارزش ترین دارایی خود را برای جان فرد مورد نظر پیشنهاد می دهید.
+
۲-با ارزش ترین دارایی خود را برای جان فرد مورد نظر پیشنهاد می دهید.-Barter
   
۳-به جای اسلحه کمری از مادر بزرگ درخواست یک مینی گان(Mini Gun) می کنید.هر چه نباشد نمی خواهید تیرتان خطا برود.
+
۳-به جای اسلحه کمری از مادر بزرگ درخواست یک مینی گان(Mini Gun) می کنید.هر چه نباشد نمی خواهید تیرتان خطا برود.-Big Guns
   
۴-چایی خود را به طرف صورت مادر بزرگ پرتاب می کنید.
+
۴-چایی خود را به طرف صورت مادر بزرگ پرتاب می کنید.-Explosives
   
 
'''سوال شماره 6:'''
 
'''سوال شماره 6:'''
سطر ۶۵: سطر ۶۵:
 
آقای Abernathy پیر دوباره خودش را در خوابگاه زندانی کرده و به شما دستور داده اند که او را در آورید.چگونه عمل می کنید؟
 
آقای Abernathy پیر دوباره خودش را در خوابگاه زندانی کرده و به شما دستور داده اند که او را در آورید.چگونه عمل می کنید؟
 
[[File:GOAT6.jpg|thumb|235x235px]]
 
[[File:GOAT6.jpg|thumb|235x235px]]
1-از یک گیره موی سر باری باز کردن در استفاده می کنید.
+
1-از یک گیره موی سر باری باز کردن در استفاده می کنید.-Lockpick
   
2-با یکی از قلدر های Vault برای بمب گیلاسی اش معامله می کنید و در را منفجر می کنید.
+
2-با یکی از قلدر های Vault برای بمب گیلاسی اش معامله می کنید و در را منفجر می کنید.-Barter و Explosives
   
3-به مهمات رفته و یک اسلحه کمری لیزری برداشته و به قفل در شلیک می کنید.
+
3-به مهمات رفته و یک اسلحه کمری لیزری برداشته و به قفل در شلیک می کنید.-Energy Weapons
   
4-کنار میروید، و می گذارید پیر قناس بپوسد.
+
4-کنار میروید، و می گذارید پیر قناس بپوسد.-Repair
   
'''سوال شماره 7:'''
+
'''سوال شماره 7:'''
   
 
اوه ،نه!شما به مواد رادیو اکتیو آلوده شده اید و یک دست جهش یافته از معده‌تان بیرون آمده است!بهترین روش درمان چیست؟
 
اوه ،نه!شما به مواد رادیو اکتیو آلوده شده اید و یک دست جهش یافته از معده‌تان بیرون آمده است!بهترین روش درمان چیست؟
[[File:FO3 loading goatslide07.jpg|thumb|220x220px]]
+
[[File:FO3 loading goatslide07.jpg|thumb|235x235px]]
1-یک گلوله توی مغز.
+
1-یک گلوله توی مغز.-Small Guns
   
2-مقدار بسیار زیادی از داروی ضد جهش یافتگی.
+
2-مقدار بسیار زیادی از داروی ضد جهش یافتگی.-Medicine
   
3-دعا کردن،شاید خداوند شمارا در عوض یک زندگی سرشار از،از خود گذشتگی وارسته ببخشد.
+
3-دعا کردن،شاید خداوند شمارا در عوض یک زندگی سرشار از،از خود گذشتگی وارسته ببخشد.-Barter
   
4-قطع کردن بافت جهش یافته با لیزر دقیق.
+
4-قطع کردن بافت جهش یافته با لیزر دقیق.-Energy Weapons
   
 
'''سوال شماره 8:'''
 
'''سوال شماره 8:'''
   
 
یکی از ساکنان Vault 101 دارای کمیک‌بوک گراگناک بربر است(Groknak the Barbarian).شمارهٔ 1.شما آن را می خواهید.بهترین روش برای به دست آوردن آن چیست؟
 
یکی از ساکنان Vault 101 دارای کمیک‌بوک گراگناک بربر است(Groknak the Barbarian).شمارهٔ 1.شما آن را می خواهید.بهترین روش برای به دست آوردن آن چیست؟
[[File:FO3 loading goatslide08.jpg|thumb|220x220px]]
+
[[File:FO3 loading goatslide08.jpg|thumb|235x235px]]
1- معامله کردن کمیک‌بوک با یکی از اموال با ارزش خودتان.
+
1- معامله کردن کمیک‌بوک با یکی از اموال با ارزش خودتان.-Barter
  +
  +
2-دزدیدن کمیک‌بوک به زور اسلحه.-Small Guns
  +
  +
3-وقتی که از اتاقش بیرون رفته است،یواشکی وارد اتاقش شده و کمیک‌بوک را از روی میزش می دزدید.-Sneak
  +
  +
4-ریختن مقداری داروی بیهوشی در نوکا کولایش([[Nuka Cola]])،و دزدیدن کمیک‌بوک وقتی که بیهوش است.-Medicine
  +
  +
'''سوال شماره 9:'''
  +
  +
به نظر شما این جالب خواهد بود که که با پدرتان یک شوخی خرکی بکنید،بنابراین وقتی که کسی حواسش نیست وارد دستشویی خصوصی اش میشوید و...
  +
[[File:FO3 loading goatslide09.jpg|thumb|235x235px]]1-چند تا پیچ را روی چند تا لوله شل می کنید،و دفعه بعدی که می خواهد از سینک استفاده کند،اتاق را سیل بر می‌دارد.-Repair
  +
  +
2- یک ترقه درون توالت می گذارید،این مطمئنا کمی هرج و مرج ایجاد می کند.-Explosives
  +
  +
3-در کابینت دارو هایش را باز می کنید، و داروی فشار خون بالایش را با قرص قند جابه جا می کنید.-Medicine
  +
  +
4-ولتاژ برق ریش تراش اش را دستکاری می کنید،اینطوری دفعه بعد که می خواهد ریشش را بتراشد شوک الکتریکی میگیرد.-Lockpick
  +
  +
'''سوال شماره 10:'''
  +
  +
چه کسی مسلما مهم ترین شخص در Vault 101 است: او کسی است که ما را از خشونت Wasteland اتمی در امان نگه می دارد، و کسی که همه چیزمان را،از جمله زندگی مان را به او مدیونیم؟
  +
[[File:FO3 loading goatslide10.jpg|thumb|235x235px]]
  +
1-Overseer
  +
  +
2-Overseer
  +
  +
3-Overseer
  +
  +
4-Overseer
  +
  +
  +
  +
== گالری تصاویر ==
  +
<gallery>
  +
GOAT1.jpg|سوال 1
  +
GOAT2.jpg|سوال 2
  +
GOAT3.jpg|سوال 3
  +
GOAT4.jpg|سوال 4
  +
GOAT6.jpg|سوال 6
  +
GOAT7.jpg|سوال 7
  +
GOAT8.jpg|سوال 8
  +
GOAT10.jpg|سوال 10
  +
GOAT9.jpg|سوال 9
  +
</gallery>
   
2-دزدیدن کمیک‌بوک به زور اسلحه.
+
== نتایج و مشاغل ==
  +
نتایج بر اساس یک فرمول خیلی ساده حساب می شوند.هر کدام از سوالات بالا (به جز سوال ده)یک امتیاز به مهارت(Skill)که شما انتخاب می کنید اضافه می کند.در آخر مهارتی که بیشترین امتیاز را دارد،نتیجه شماست.
   
3-وقتی که از اتاقش بیرون رفته است،یواشکی وارد اتاقش شده و آن را از روی میزش می دزدید.
+
'''کشیش Vault'''
   
4-ریختن مقداری داروی بیهوشی در نوکا کولایش(Nuka Cola)،و دزدیدن کمیک‌بوک وقتی که بیهوش است.
+
مهارت برتر: Barter
  +
[[رده:G.O.A.T]]
  +
[[رده:Fallout 3]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸/۲/۲۰۱۵ میلادی، ساعت ۱۶:۳۲

GOAT

Generalized Occupational Aptitude Test (تست عمومی شده استعداد شغلی ) یا به اختصار G.O.A.T آزمونی است که شرکت Vault-Tec آن را طراحی کرده و بر اساس آن شغل و استعداد های یک ساکن Vault مشخص میشود. این آزمون از ده سوال تشکیل شده که هر کدام به همراه یک تصویر است و سوالات چهار گزینه ای بوده و سوالات در آخر مجموعا در نظر گرفته میشود و همه سوالات روی همدیگر تاثیر دارند.هر کسی که از ساکنان Vault است باید در سن ۱۶ سالگی آزمون G.O.A.T را امتحان بدهد.در کوئستی (Quest) به نام Future Imperfect (آینده ناقص) مهارت(Skill)های تگ شده(Tagged) شخصیت اصلی بازی را تعیین می کند. سوالات زیر از بازی Fallout 3 هستند.

لیست سوالات ویرایش

سوال شماره 1:

شما به یک دانشمند دیوانه وار بر می خورید که فریاد میزند:من میخوام هماهنگ کننده ی کوانتومی ام رو بزارم توی اتاق تشدید کننده ی فوتونی ات!واکنش شما چیست؟

FO3 loading goatslide01

1ولی دکتر،این باعث یه بی ثباتی سهمی شکل از شکافت انفرادی نمیشه؟-Science

2- آره؟تو هم همینطور،رفیق!-Speech

3-هیچی نمی گویید،یک لوله از همان نزدیکی ها بر میدارید و میزنید توی سرش چون تا جایی که شما میدانستید او داشت برای منفجر کردن Vault نقشه میکشید.-Melee

4-هیچی نمی گویید،و از آنجا جیم شوید قبل از اینکه دانشمند یاوه گویی اش را ادامه دهد.-Sneak

سوال شماره 2:

وقتی که به عنوان یک انترن در یک کلینیک کار می کنید بیماری با آلودگی عجیبی روی پایش،لنگان لنگان از در وارد میشود. آلودگی خیلی سریع و با سرعت خطرناکی در حال پخش شدن است.اما دکتر برای مدت کوتاهی بیرون رفته است.شما چه می کنید؟

FO3 loading goatslide02

1-پا را قبل از اینکه آلودگی پخش شود قطع می کنید.-Melee

2-برای کمک فریاد می کشید.-Speech

3-منطقه آلوده شده را با بهترین قابلیت ها و دانسته هایتان درمان می کنید.-Medicine

4-بیمار را مهار کرده و و به آرامی پخش شدن آلودگی را نگاه می کنید.-Science

سوال شماره 3:

شما پسر کوچکی را که در طبقات پایین تر Vault گم شده را پیدا می کنید،او گرسنه است و ترسیده.ولی با این حال به نظر میرسد چیزی را هم دزدیده است.شما چه می کنید؟

FO3 loading goatslide03

1-پسر را بغل کرده و به او می گویید همه چیز درست خواهد شد.-Speech

2-وسیله دزدیده شده را به زور از او گرفته و خودش را به عنوان مجازاتی آنجا رها می کنید.-Unarmed

3-جیب او را زده و وسیله دزدیده شده را برای خودتان بر میدارید.و پسر را همانجا با سرنوشتش رها می کنید.-Sneak

4-پسر را به جای امنی هدایت کرده و سپس او را تحویل Overseer( سرپرست Vault) می دهید.-بدون تاثیر

 
سوال شماره 4:
تبریک!شما به یکی از تیم های بیس بال Vault 101 راه پیدا کرده اید!کدام موقعیت را ترجیح می دهید؟

FO3 loading goatslide04

1-پرتاب کننده توپ-Explosives

2-گیرنده توپ-Big Guns

3-ضربه زن بجای-Melee

4-هیچکدام،دوست داشتید Vault یک تیم فوتبال داشت.-Unarmed

سوال شماره 5:

مادر بزرگ شما ،شما را برای صرف چای دعوت میکند،اما شما تعجب می کنید وقتی که به شما یک اسلحه کمری میدهد و از شما می خواهد که یکی دیگر از ساکنان Vault را بکشید.شما چه کار می کنید؟

FO3 loading goatslide05

۱-از بزرگتر خود اطاعت کرده و فرد مورد نظر را با اسلحه کمری می کشید.-Small Guns

۲-با ارزش ترین دارایی خود را برای جان فرد مورد نظر پیشنهاد می دهید.-Barter

۳-به جای اسلحه کمری از مادر بزرگ درخواست یک مینی گان(Mini Gun) می کنید.هر چه نباشد نمی خواهید تیرتان خطا برود.-Big Guns

۴-چایی خود را به طرف صورت مادر بزرگ پرتاب می کنید.-Explosives

سوال شماره 6:

آقای Abernathy پیر دوباره خودش را در خوابگاه زندانی کرده و به شما دستور داده اند که او را در آورید.چگونه عمل می کنید؟

GOAT6

1-از یک گیره موی سر باری باز کردن در استفاده می کنید.-Lockpick

2-با یکی از قلدر های Vault برای بمب گیلاسی اش معامله می کنید و در را منفجر می کنید.-Barter و Explosives

3-به مهمات رفته و یک اسلحه کمری لیزری برداشته و به قفل در شلیک می کنید.-Energy Weapons

4-کنار میروید، و می گذارید پیر قناس بپوسد.-Repair

سوال شماره 7:

اوه ،نه!شما به مواد رادیو اکتیو آلوده شده اید و یک دست جهش یافته از معده‌تان بیرون آمده است!بهترین روش درمان چیست؟

FO3 loading goatslide07

1-یک گلوله توی مغز.-Small Guns

2-مقدار بسیار زیادی از داروی ضد جهش یافتگی.-Medicine

3-دعا کردن،شاید خداوند شمارا در عوض یک زندگی سرشار از،از خود گذشتگی وارسته ببخشد.-Barter

4-قطع کردن بافت جهش یافته با لیزر دقیق.-Energy Weapons

سوال شماره 8:

یکی از ساکنان Vault 101 دارای کمیک‌بوک گراگناک بربر است(Groknak the Barbarian).شمارهٔ 1.شما آن را می خواهید.بهترین روش برای به دست آوردن آن چیست؟

FO3 loading goatslide08

1- معامله کردن کمیک‌بوک با یکی از اموال با ارزش خودتان.-Barter

2-دزدیدن کمیک‌بوک به زور اسلحه.-Small Guns

3-وقتی که از اتاقش بیرون رفته است،یواشکی وارد اتاقش شده و کمیک‌بوک را از روی میزش می دزدید.-Sneak

4-ریختن مقداری داروی بیهوشی در نوکا کولایش(Nuka Cola)،و دزدیدن کمیک‌بوک وقتی که بیهوش است.-Medicine

سوال شماره 9:

به نظر شما این جالب خواهد بود که که با پدرتان یک شوخی خرکی بکنید،بنابراین وقتی که کسی حواسش نیست وارد دستشویی خصوصی اش میشوید و...

FO3 loading goatslide09
1-چند تا پیچ را روی چند تا لوله شل می کنید،و دفعه بعدی که می خواهد از سینک استفاده کند،اتاق را سیل بر می‌دارد.-Repair

2- یک ترقه درون توالت می گذارید،این مطمئنا کمی هرج و مرج ایجاد می کند.-Explosives

3-در کابینت دارو هایش را باز می کنید، و داروی فشار خون بالایش را با قرص قند جابه جا می کنید.-Medicine

4-ولتاژ برق ریش تراش اش را دستکاری می کنید،اینطوری دفعه بعد که می خواهد ریشش را بتراشد شوک الکتریکی میگیرد.-Lockpick

سوال شماره 10:

چه کسی مسلما مهم ترین شخص در Vault 101 است: او کسی است که ما را از خشونت Wasteland اتمی در امان نگه می دارد، و کسی که همه چیزمان را،از جمله زندگی مان را به او مدیونیم؟

FO3 loading goatslide10

1-Overseer

2-Overseer

3-Overseer

4-Overseer


گالری تصاویر ویرایش

نتایج و مشاغل ویرایش

نتایج بر اساس یک فرمول خیلی ساده حساب می شوند.هر کدام از سوالات بالا (به جز سوال ده)یک امتیاز به مهارت(Skill)که شما انتخاب می کنید اضافه می کند.در آخر مهارتی که بیشترین امتیاز را دارد،نتیجه شماست.

کشیش Vault

مهارت برتر: Barter

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.