FANDOM


این نوشتار کوتاه است.برای گسترش دادن آن به ویکیای انگلیسی Fallout مراجعه کنید و از آنجا برای ما ترجمه کنید. Fallout.wikia.com
Codsworth E3 PostWar

Codsworth یک روبات Mister Handy و همراه احتمالی در بازی Fallout 4 است.او در سال 2077 و قبل از اغاز جنگ در خانه Sole Survivor کار می کرد.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.