ویکی Persian Fallout
Advertisement

Capital Wasteland.jpg

Capital Wasteland نام عمومی خرابه های Washington D.C و منطقه ی دور آن است.امتداد این منطقه از Raven Rock در شمال غربی تا Rivet City در جنوب شرقی می باشد،که توسط باقی مانده Patomac River (رودخانه ی Patomac) به طرز زمختی به دو بخش تقسیم شده.این منطقه به عنوان دنیای بازی

Fallout 3 می کند.