ویکی Persian Fallout
Advertisementآرتور ماکسون ( Arthur Maxon ) آخرین (جدیدترین) فرد از نسل نوادگان

Roger Maxon و یکی از رهبران انجمن برادران در سال 2287 است.

Advertisement